Pravni propisi

Rad ”Samouprave” d.o.o. Beli Manastir, kao društva s ograničenom odgovornošću registriranog za upravljanje nekretninama, temelji se na više propisa, a osobito navodimo:
 
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01)

 • Zakona o namu stanova
  (NN 91/96, 48/98 i 66/98)

 • Uredbi o održavanju zgrada
  (NN 64/97)

 • Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine
  (NN 40/97)

 • Zakon o gradnji
  (NN 175/03)

 
Unutrašnji ustroj temelji se na:
 • Izjavi o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću kojom je utvrđeno da Uprava Društva ima jednog člana

 • Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta donijetog po Upravi Društva

 • Niza uputa za rad u službi Društva.

 

Za naše korisnike pripremili smo nekoliko korisnih linkova: